Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΣΩΓΗΙΝΩΝ ΤΟ ΔΕΎΤΕΡΟ ΤΕΤΡΆΔΙΟ

Στο 33ο πάτωμα της Νεβαντα για μέρες επικοινωνουσα τηλεπαθητικά με τον Γκρι έσωγήινο. Έγραφα τις σημιώσεις μου στο δεύτερο μπλε τετράδιο καθώς το πρώτο είχε γεμίσει από δεδομένα και πληροφορίες . Στο δεύτερο μπλε τετράδιο κράτησα τα πάντα όσο μου ανέφερε σε απτεστα ελληνικά το ον  για τον πολιτισμό των γκρι έσωγήινων. Κάποια στιγμή έπιασα τον εαυτό μου να γράφει χωρίς να γράφει με την θέληση του σαν να έγραφε το ον με ορολονιακή τηλεκίνηση γκρίζων. H ορολονιακή λειτουργεία έλαβε χώρα στο 33ο πάτωμα και μόλις ολοκληρώθηκε είδα όλα αυτά που σημιωσα στο δεύτερο μπλε τετράδιο.
           
Ο Γκρι είχε γράψει στο μπλε τετράδιο με την υπερφυσική λειτουργεία : 
 ''Τα ψυχρά θέρεται, θερμόν ψύχεται, υγρόν αυαίνεται, καρφαλέον νοτίζεται.Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί μήτε μάτην.Ουδέν άτακτον των φύσει.Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί.Η δε μελέτη φύσεως αγαθά πλείονα δωρείται.Ένθα ούτε μίμνειν άνεμος ούτ’ εκπλείν εά.Αρχομένου τε νότου και λήγοντος βορέα.Σκιάς όναρ άνθρωπος.Γη και ύδωρ πάντα έσθ’ όσα γίνονται ηδέ φύονται.Πάντες γαίης τε και ύδατος εκγενόμεθα.Άπαντα τίκτει χθών πάλιν τε και λαμβάνειν.Μήτηρ απάντων γαία και κοινή τροφός.Άριστον μεν ύδωρΚοσκίνω ύδωρ αντλείς.Παρά θίν’ αλός.Θάλασσα και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν.Μέγα το της θαλάσσης κράτος.Γη πιστόν, θάλασσα άπιστον κέρδος.Θάλαττα ύδωρ καθαρώτατον και μιαρώτατον, ιχθύσι μεν πότιμον και σωτήριον, ανθρώποις δε άποτον και ολέθριον.Αστέρες ουράνιοι, Νυκτός φίλα τέκνα μελαίνης…Κλεπτών γαρ η νυξ, της δε αληθείας το φως.Ανθρώπου μέρους ειμί, ο και τέμνει με σίδηρος. Γράμματος αιρομένου, δύεται ηέλιος.Τον πυθόμενον τι πρότερον γεγόνοι, νυξ η ημέρα, «η νυξ,» έφη, «μιᾷ ημέρα πρότερον.»Οκόσα φάρμακα ουκ ιήται, σίδηρος ιήται· Όσσα σίδηρος ουκ ιήται, πυρ ιήται· όσσα δε πυρ ουκ ιήται ταύτα χρη νομίζειν ανίηταΤων οικιών ημών εμπιμπραμένων, ημείς άδομεν.Πυρ μαχαίρα μη σκαλεύεινΤέχνας δε πάσας και ανεύρε το πυρ και σώζει.Φιλεί δ’ εαυτού πλείον ουδείς ουδένα.Το νικάν εαυτόν πασών νικών πρώτη και αρίστη. Το δε ηττάσθαι αυτόν υφ’ εαυτού, αίσχιστον και κάκιστον.ρονήσης μεν μηδέποτε επί σεαυτώ μέγα, αλλά μηδέ καταφρονήσης σεαυτού.Φύσιν πονηρά μεταβαλείν ου ράδιονΜήτε ευήθης ίσθι, μήτε κακοήθης.Κόρακος εξελεύσεται «κρα».Έξις δευτέρα Νους ορά και νους ακούει.

Γράμματα μαθείν δει, και, μαθόντα, νουν έχειν.Πάντα χρήματα ην ομού. Είτα ο νους ελθών αυτά διεκόσμησε.Τάχιστον νους, δια παντός γαρ τρέχειΚαθαρόν αν τον νουν έχης, άπαν το σώμα καθαρός ει.Νους έστι πάντων ηγεμών των χρησίμων.Nους ορή και νους ακούει, τάλλα δε τυφλά και κωφά.Νους λεπτός όγκον εκδιώκει γαστέρος.Παχεία γαστὴρ λεπτὸν ου τίκτει νόον.Αρχή Σοφίας ονομάτων επίσκεψις.Το των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον Έλληνας καλείσθαι των της παιδεύσεως της ημετέρας ή των της κοινής φύσεως μετέχοντας.Προς έκαστα δει εχθρόν ή φίλον μετά καιρού γίγνεσθαι.Τω βίω μη μάχου.Έκαστος εν αυτώ τα της ευθυμίας και δυσθυμίας έχει ταμιεία.Έθιζε σαυτόν μη σκυθρωπόν είναι αλλά σύννουν. Δι’ εκείνο μεν γαρ αυθάδης δια δε τούτο φρόνιμος είναι δόξεις.Αι δεύτεραι πως φροντίδες σοφώτεραι.Ου Νέμεσις Τρώας και ευκνήμιδας Αχαιούς τοιήδ' αμφί γυναικί πολύν χρόνον άλγεα πάσχειν.Το γαρ ευ πράττειν παρά την αξίαν, αφορμήν του κακώς φρονείν τοις ανοήτοις γίγνεται.


Αινώς αθανάτησι θεής εις ώπα έοικεν Έργμασιν εν μεγάλοις, πάσιν αδείν χαλεπόν.Ουχ ο τόπος τον άνδρα αλλ’ ο ανήρ αυτόν έντιμον ποιεί.Γελά ο μωρός καν τι μη γελοίον ή.Είματα ανήρ.Διότι τηλικούτος ών, κιθαρωδεί και ου ληστεύει!Με την όψιν καλλωπίζου, αλλ’ εν τοις επιτηδεύμασιν ίσθι καλός.Εσο περί την οικείαν εσθήτα φιλόκαλος αλλά μη καλλωπιστής. Φιλοκάλου μεν γαρ το μεγαλοπρεπές, καλλωπιστού δε το περίεργον.Ες το έσοπτρον εμβλέψαντα δει, ει μεν καλός φαίνη, καλά ποιείν, ει δε αισχρός, το της φύσεως ελλιπές διορθούσθαι τη καλοκαγαθίᾳ.Τότε τας πόλεις απόλλυσθαι, όταν μη δύνωνται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνειν.Ει βούλει άλυπον βίον ζην, τα μέλλοντα συμβαίνειν ως ήδη συμβεβηκότα λογίζου.Αιδώς γαρ εν κακοίσιν ουδέν ωφελεί. Η γαρ σιωπή τω λαλούντι σύμμαχος.Κάτοπτρον είδους χαλκός εστί, οίνος δε νοός.Αν μεν καλήν, έξεις κοινήν, αν δε αισχράν, έξεις ποινήν.Αιδώς του κάλλους ακρόπολις.Ου γαρ ες κάλλος τύχας ο δαίμων δίδωσι.Το κάλλος παντός επιστολίου συστατικώτερον.Και δια το ανώμαλον της γης, και την έποψιν της ναυμαχίας ανώμαλον ηναγκάζοντο έχειν.Αλλ’ η γαρ εκτός και παρ’ ελπίδας χαρά έοικεν άλλη μήκος ουδέν ηδονή.Ει μη Αλέξανδρος ήμην, Διογένης αν ήμην.'


Στην συνέχεια ο Γκρι μου είπε για τα είδη των Γκρι και για της αποχρώσεις, Το γένος των γκρι έχει 11 αποχρώσεις γνωστές ως οι αποχρώσεις του Γκρι.. Σε αυτό καθώς και για τους τρόπους αντιμετωπίσεις σε περίπτωση επαφείς με γκρι θα αναφερθώ σε άλλο άρθρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου